Klauzula informacyjna RODO

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Gminna Biblioteka Publiczna w Prostkach informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Prostkach, z siedzibą ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gminnej Biblioteki Publicznej w Prostkach możliwy jest na adres Biblioteki: ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod1@prostki.pl lub iod2@prostki.pl.

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminnej Bibliotece Publicznej w Prostkach;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminnej Biblioteki Publicznej w Prostkach;

c) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Dane osobowe gromadzone przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Prostkach mogą otrzymywać organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminną Bibliotekę Publiczną w Prostkach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Prostkach.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.

8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO – osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

13. Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Prostkach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Prostkach informuje, że może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Opublikowano: 05 czerwca 2018 11:48

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1034

Gminna Biblioteka Publiczna w Prostkach

Realizacja: IDcom.pl